Taal, wereld van ontmoeting

ANBI, visie en beleid


Welkom op de site van de 
Stichting Dibana!

Navigeren: via bovenste menu

Een Foto of 'Meer informatie' is de verbinding naar details.

Onderwerpen:
Visie, doelstellingen en beleid
ANBI en een overzicht van historische activiteiten.

Beeldend kunstenaar

B Michaelis

In het artistcenter in Mosselbaai ini Zuid Afrika, naast het Toerisme kantoor.Taal- en rekenonderwijs met Towermath

Projecten zuidelijk Afrika

Help zwak lerende kinderen met rekenonderwijs!!

Informatie over stages voor pabo studenten in Zuid-Afrika.

Docent uitwisseling.
Beeldende kunst.


Hoe doneren?

Hoe kunt u helpen om de projecten financieel te ondersteunen?

ANBI en fiscaal aftrekbare giften.ANBI.  Visie, missie, doelstelling en beleid

Visie
Taal - een wereld van ontmoeting, is een basis voor welzijn en wederzijds begrip in het maatschappelijk verkeer. Dat is een visie op de rol van taal. Dibana betekent 'ontmoeting' in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika. 

Dankzij het slechten van taalbarrières en het bestrijden van ongeletterdheid kunnen mensen beter kansen benutten in het maatschapplijk leven. In Zuid-Afrika vragen veel talen om aandacht. Het Afrikaans is heel belangrijk in de omgang tussen mensen, soms meer nog dan het Engels.

Het is onze visie dat in het Nederlandse taalgebied zowel het Nederlands als het Afrikaans aandacht en ondersteuning verdient. De rol van eerste en tweede taal in het maatschappelijk verkeer en voor de identiteit van mensen is fundamenteel van belang.

Missie 


 • - Het bevorderen van het gebruik van het Nederlands en het Afrikaans in het Nederlandse taalgebied en daarbuiten.
 • - In de context van zakelijk, cultureel en maatschappelijk verkeer.
 • - Het bestrijden van ongeletterdheid bij economisch zwakkeren.
 • - Het bevorderen van taalonderzoek, in het bijzonder naar (functionele) geletterdheid.
 • - Het bevorderen van taalbeleid vanuit onderzoek en ervaring.
 • - Het bevorderen van taalontwikkeling in nauwe samenhang met praktische werkzaamheden in de eigen leefomgeving.

             Bestuur van de Stichting

De stichting heeft de volgende functies in de statuten opgenomen en de uitoefening daavan:
Voorzitter: mevrouw S. van der Ree
Secretaris en penningmeester: de heer E. Buiten
Algemeen lid: mevrouw M van de Beek
Algemeen lid: de heer A. Uyterlinde
De basis van de samenwerking in de stichting is vrijwilligheid. Dat geldt in het algemeen ook voor experts die ingeschakeld worden door de bestuursleden. Het beloningsbeleid staat vermeld onder de sectie Donateurs, evenals de bankgegevens.

Vestiging:
 
Stichting Dibana
Handellaan 13
3906 BX  Veenendaal

Doelstelling en beleid

Afbakening: Het taalgebied waar Nederlands en Afrikaans gesproken wordt omvat landen in zuidelijk Afrika, te weten Zuid-Afrika, Namibie en Botswana, Nederland en Suriname en de Caraibische eilanden, en veel kleine gebieden in Europa en daarbuiten waar interesse voor het Nederlands is.

Het beleid voor onderwijs richt zich op samenwerking met en het bevorderen van samenwerkingsverbanden met instellingen van onderwijs, met beleidsmakers, met taalresearch afdelingen in hoger onderwijs in Nederland, in het buitenland, in het bijzonder in zuidelijk Afrika en Suriname. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van moderne sociale media en het publieke domein om informatie toegankelijk te maken.

Samenwerking met experts: vrijwilligheid is een belangrijk aspect in de samenwerking. Waar noodzakelijk worden kosten vergoed.
Taalgerichtheid: taal en communicatie zijn voor activiteiten van culturele of zakelijke aard het speerpunt. Gezondheids- en welzijnsprojecten hebben taalgebruik en taalbegrip als perspectief. Medische en farmaceutische zorg door middel van mondelinge en schriftelijke instructies hebben taalondersteuning nodig. Denk aan hiv/aids-preventie, infectieziekten en voedselveiligheid.

Doelstellingen 2011-2016
1. het bevorderen van internationale samenwerking door het begeleiden van studenten uit het pedagogisch onderwijs in stages op een tiental rurale scholen in Zuid-Afrika. De stages dragen bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring in twee verschillende onderwijssystemen en culturele omgevingen, waarbij kleine rurale scholen ondersteund worden in kwaliteitseisen.

2. het opbouwen van samenwerking met onderzoekers van taaldepartementen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten.

3. het opbouwen van samenwerking met beleidsmakers van onderwijsdepartementen in relevante provincies in Zuid-Afrika.

4. het toegankelijk maken van interculturele jeugdliteratuur voor onderwijs in Nederland onder andere via multimediale toepassingen.

5. het bevorderen van het begrip voor Afrikaans en Afrikaanse letterkunde in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. 

Financiele verantwoording 2011 - 2016

 

De stichting ontvangt giften in het algemeen, of gericht op bepaalde projecten. In 2011 is de stichting begonnen. De eerste giften in 2010 waren 1000 euro. In 2011 waren ontvangen giften 2075 euro, en uitgaven 1058 euro. In 2012 waren de ontvangsten 863 euro en de uitgaven 683,76 euro. Er is geen vermogen in 2010 en 2011. De stichting heeft in 2013 aan projecten uitgegeven 400 euro. De stichting heeft tot november 2013 aan giften ontvangen  1250 euro. Er is geen vermogen in de stichting. De kosten zijn 150 euro, in verband met nationale en internationale bankaire transacties. Een lening uit 2011 voor bureaukosten en presentatie is in 2013 volgens planning terugbetaald. In 2014 zijn de giften beperkt tot minder dan 1000 euro. De bankaire kosten zijn 112 euro.

In 2015 is voor 150 euro aan giften ontvangen. De bankkosten waren 124,83. 

De ondersteuning voor het rekenen en taal project is 1379,88. 

In 2016 zijn tot en met mei giften ontvangen: 135 euro. Paypal infrastructuur wordt aangelegd. De actie voor giften voor het Ruiterbosproject loopt.
De vele activiteiten lopen in sterke mate op basis van vrijwilligheid en heel lage kosten voor de stichting.
De toepassing van educatieve filmpjes in het Afrikaans op YouTube heeft geen kosten met zich meegebracht.

Toelichting


De stichting is afhankelijk van giften. De uitgaven zijn beperkt omdat nagenoeg alle werkzaamheden vrijwillig verricht worden en uitsluitend onkosten vergoed worden. Meestal worden activiteiten gecombineerd met lokaal geplande activiteiten, waardoor kostenbesparing mogelijk is. Daar waar experts ingeschakeld worden is er door het vrijwillig karakter van de samenwerking er niet noodzakelijk sprake vergoedingen.


Verantwoording van activiteiten 2010 - 2016


 2010

-          Representatie in NZAV vergadering bij afscheid van een medewerker.

-          Representatie bij de Martinus Nijhoff prijsuitrijking.

-          Vervolg bezoek aan de Lategans Laerskool (primair onderwijs), in ruraal gebied bij Oudtshoorn, RSA.

-          Bezoek aan de pre-school Promised Land in Port Elizabeth, RSA.

-          Bezoek aan onderwijs voor herintredende vrouwen die een small business starten in Port Elizabeth, RSA.

-          Lezing in George voor onderwijsdeskundigen.

-          Bezoek aan scholen voor primair onderwijs:  de Dellville school (George)  en Rooiberg school (omgeving Oudtshoorn).

-        

2011

-          Representatie in Tropenmuseum Amsterdam, congres Afrikaans.

-          Bezoek aan Solidariteit, organisatie in Pretoria, bezoek aan het Anti-apartheidsmuseum.

-          Beleidsoverleg met Onderwijsdepartment in George, RSA.

-          Bezoek aan Outeniqua school in George en Lategansvlei school in Oudtshoorn.

-          Begeleiden van studenten in Nederland, van onderwijsmaterialen (CHE) voor scholen van primair onderwijs in Zuid-Afrika, voor toepassingen tijdens stages.


-          Overleg met Afrinet.


2012

-          Representatie en lezing aan de Nelson Mandela universiteit, Port Elizabeth en George.

-          Deelname aan het colloquium van Afriforum, Den Haag over minderheidstalen.

-          Ondersteuning bij de invoering van PACS kwaliteitssyteem in het taalonderwijs aan de Zeekoegat school, ruraal gebied rondom Oudtshoorn.

-          Overleg met het Onderwijsdepartement in Oudtshoorn.

 

2013

-          Representatiebezoek aan de Universiteit van Wes-Kaapland.

-          Vervolgbezoek aan Zeekoegat primair onderwijs school nabij Oudtshoorn over stages, invoering  PACS.

-          Representatie en lezing aan de Universiteit van Stellenbosch, Departement Afrikaans in een cursus over vertalen van Afrikaans.

-          Bezoek aan school voor primair onderwijs in Montagu, Weskaap.

-          Inventarisaties voor het ontwikkelen van het project Pictogrammen voor laaggeletterden. 2014

Bezoeken aan experts van  universiteiten: Stellenbosch (US) , Cape Town (UCT) en  Universiteit Wes Kaapland (UWK).

Bezoeken aan onderwijsinstellingen voor primair onderwijs: in Thohoyandu, in Louis Trichard, in Oudtshoorn.

Ontwikkelen en publiceren van Afrikaans gesproken werken van o.a. Elisabeth Eybers, Antjie Krog, A.D. Keet door Afrikaanstaligen.

Medewerking verleend aan de werkgroep voor de Week van de Afrikaanse roman gehouden in september 2014.

Ontwikkelen van een bachelor minor cursus voor studenten in Nederland die kennis willen maken met Zuid-Afrika in maatschappelijk, culltureel, economisch en politiek opzicht.

Bezoeken aan enkele beeldende kunstenaars.2015

Ontwikkelen van de website met nieuwe rubrieken voor beeldende kunst, muziek

Verder ontwikkelen van kennis en ervaring voor het Caribisch gebied informatie. Daardoor komt de hele breedte van het Nederlandse taalgebied aan bod. Dat past bij de diversiteit van talen en culturele gewoonten die bestaan binnen de landsgrenzen. Dat is van toepassing op alle landen van het taalgebied.

Op bachelor niveau ontwikkelen van Ubuntu cursus materiaal: de culturele verschillen tussen Europa en Afrikaans leven en denken kunnen worden bestudeerd in 8 colleges en werkcolleges. 

Ontwikkelen van lesmateriaal voor docenten Nederlands over Afrikaanse letterkunde en literatuur

Poezie op straat als Digterbydiger:  het implementeren van een wandel- en fietsroute in enkele steden en dorpen in Zuid-Afrika waar Afrikaanse en Nederlandse poezie naast elkaar aangeboden wordt.  In Mosselbaai en Oudtshoorn in Zuid Afrika zijn routes geimplementeerd, met medewerking van de Tourism Offices en de samenwerkende bedrijven. De titel  van de route is Digterbydigter, zoals te zien is op de betreffende pagina.

Een bestuurslid is teruggetreden op 9 december en mevr. M van de Beek is aangetreden op 9 december 2015 als algemeen lid.

Samenwerken met de Ruiterbosschool in het rurale gebied Ruiterbos in de gemeente Mosselbaai in het Towermath/Syferfluks project. Dat project beoogt kinderen te ondersteunen die rekenproblemen hebben, niet zelden door het FAS, het foetaal alcohol syndroom. De methodiek en didaktiek van het rekenonderwijs wordt nader onderzocht of naast speciaal onderwijs het ook algemeen toepasbaar is bij het landelijk geregelde rekenonderwijs. Deze twee aspecten van speciaal onderwijs en algemene toepassing wordt ook door docenten in het primair onderwijs in Nederland onderzocht. Dit project wordt in 2015 ondersteund met ongeveer 1500 euro voor de productie van speciale materialen die zowel in Nederland als in Zuid Afrika worden gebruikt om het onderzoek mogelijk te maken.

2016

Het project voor rekenen en taal op plattelandsscholen wordt mede verder ontwikkeld met docenten in Nederland die ook een visie ontwikkelen op de methode. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de actie om donateurs te werven die via giften dit project willen ondersteunen. 


ANBI.  Visie, missie, doelstelling en beleid

Visie
Taal - een wereld van ontmoeting, is een basis voor welzijn en wederzijds begrip in het maatschappelijk verkeer. Dat is een visie op de rol van taal. Dibana betekent 'ontmoeting' in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika. 

Dankzij het slechten van taalbarrières en het bestrijden van ongeletterdheid kunnen mensen beter kansen benutten in het maatschapplijk leven. In Zuid-Afrika vragen veel talen om aandacht. Het Afrikaans is heel belangrijk in de omgang tussen mensen, soms meer nog dan het Engels.

Het is onze visie dat in het Nederlandse taalgebied zowel het Nederlands als het Afrikaans aandacht en ondersteuning verdient. De rol van eerste en tweede taal in het maatschappelijk verkeer en voor de identiteit van mensen is fundamenteel van belang.

Missie 


 • - Het bevorderen van het gebruik van het Nederlands en het Afrikaans in het Nederlandse taalgebied en daarbuiten.
 • - In de context van zakelijk, cultureel en maatschappelijk verkeer.
 • - Het bestrijden van ongeletterdheid bij economisch zwakkeren.
 • - Het bevorderen van taalonderzoek, in het bijzonder naar (functionele) geletterdheid.
 • - Het bevorderen van taalbeleid vanuit onderzoek en ervaring.
 • - Het bevorderen van taalontwikkeling in nauwe samenhang met praktische werkzaamheden in de eigen leefomgeving.

             Bestuur van de Stichting

De stichting heeft de volgende functies in de statuten opgenomen en de uitoefening daavan:
Voorzitter: mevrouw S. van der Ree
Secretaris en penningmeester: de heer E. Buiten
Algemeen lid: mevrouw M van de Beek
Algemeen lid: de heer A. Uyterlinde
De basis van de samenwerking in de stichting is vrijwilligheid. Dat geldt in het algemeen ook voor experts die ingeschakeld worden door de bestuursleden. Het beloningsbeleid staat vermeld onder de sectie Donateurs, evenals de bankgegevens.

Vestiging:
 
Stichting Dibana
Handellaan 13
3906 BX  Veenendaal

Doelstelling en beleid

Afbakening: Het taalgebied waar Nederlands en Afrikaans gesproken wordt omvat landen in zuidelijk Afrika, te weten Zuid-Afrika, Namibie en Botswana, Nederland en Suriname en de Caraibische eilanden, en veel kleine gebieden in Europa en daarbuiten waar interesse voor het Nederlands is.

Het beleid voor onderwijs richt zich op samenwerking met en het bevorderen van samenwerkingsverbanden met instellingen van onderwijs, met beleidsmakers, met taalresearch afdelingen in hoger onderwijs in Nederland, in het buitenland, in het bijzonder in zuidelijk Afrika en Suriname. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van moderne sociale media en het publieke domein om informatie toegankelijk te maken.

Samenwerking met experts: vrijwilligheid is een belangrijk aspect in de samenwerking. Waar noodzakelijk worden kosten vergoed.
Taalgerichtheid: taal en communicatie zijn voor activiteiten van culturele of zakelijke aard het speerpunt. Gezondheids- en welzijnsprojecten hebben taalgebruik en taalbegrip als perspectief. Medische en farmaceutische zorg door middel van mondelinge en schriftelijke instructies hebben taalondersteuning nodig. Denk aan hiv/aids-preventie, infectieziekten en voedselveiligheid.

Doelstellingen 2011-2016
1. het bevorderen van internationale samenwerking door het begeleiden van studenten uit het pedagogisch onderwijs in stages op een tiental rurale scholen in Zuid-Afrika. De stages dragen bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring in twee verschillende onderwijssystemen en culturele omgevingen, waarbij kleine rurale scholen ondersteund worden in kwaliteitseisen.

2. het opbouwen van samenwerking met onderzoekers van taaldepartementen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten.

3. het opbouwen van samenwerking met beleidsmakers van onderwijsdepartementen in relevante provincies in Zuid-Afrika.

4. het toegankelijk maken van interculturele jeugdliteratuur voor onderwijs in Nederland onder andere via multimediale toepassingen.

5. het bevorderen van het begrip voor Afrikaans en Afrikaanse letterkunde in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. 

Financiele verantwoording 2011 - 2016

 

De stichting ontvangt giften in het algemeen, of gericht op bepaalde projecten. In 2011 is de stichting begonnen. De eerste giften in 2010 waren 1000 euro. In 2011 waren ontvangen giften 2075 euro, en uitgaven 1058 euro. In 2012 waren de ontvangsten 863 euro en de uitgaven 683,76 euro. Er is geen vermogen in 2010 en 2011. De stichting heeft in 2013 aan projecten uitgegeven 400 euro. De stichting heeft tot november 2013 aan giften ontvangen  1250 euro. Er is geen vermogen in de stichting. De kosten zijn 150 euro, in verband met nationale en internationale bankaire transacties. Een lening uit 2011 voor bureaukosten en presentatie is in 2013 volgens planning terugbetaald. In 2014 zijn de giften beperkt tot minder dan 1000 euro. De bankaire kosten zijn 112 euro.

In 2015 is voor 150 euro aan giften ontvangen. De bankkosten waren 124,83. 

De ondersteuning voor het rekenen en taal project is 1379,88. 

In 2016 zijn tot en met mei giften ontvangen: 135 euro. Paypal infrastructuur wordt aangelegd. De actie voor giften voor het Ruiterbosproject loopt.
De vele activiteiten lopen in sterke mate op basis van vrijwilligheid en heel lage kosten voor de stichting.
De toepassing van educatieve filmpjes in het Afrikaans op YouTube heeft geen kosten met zich meegebracht.

Toelichting


De stichting is afhankelijk van giften. De uitgaven zijn beperkt omdat nagenoeg alle werkzaamheden vrijwillig verricht worden en uitsluitend onkosten vergoed worden. Meestal worden activiteiten gecombineerd met lokaal geplande activiteiten, waardoor kostenbesparing mogelijk is. Daar waar experts ingeschakeld worden is er door het vrijwillig karakter van de samenwerking er niet noodzakelijk sprake vergoedingen.


Verantwoording van activiteiten 2010 - 2016


 2010

-          Representatie in NZAV vergadering bij afscheid van een medewerker.

-          Representatie bij de Martinus Nijhoff prijsuitrijking.

-          Vervolg bezoek aan de Lategans Laerskool (primair onderwijs), in ruraal gebied bij Oudtshoorn, RSA.

-          Bezoek aan de pre-school Promised Land in Port Elizabeth, RSA.

-          Bezoek aan onderwijs voor herintredende vrouwen die een small business starten in Port Elizabeth, RSA.

-          Lezing in George voor onderwijsdeskundigen.

-          Bezoek aan scholen voor primair onderwijs:  de Dellville school (George)  en Rooiberg school (omgeving Oudtshoorn).

-        

2011

-          Representatie in Tropenmuseum Amsterdam, congres Afrikaans.

-          Bezoek aan Solidariteit, organisatie in Pretoria, bezoek aan het Anti-apartheidsmuseum.

-          Beleidsoverleg met Onderwijsdepartment in George, RSA.

-          Bezoek aan Outeniqua school in George en Lategansvlei school in Oudtshoorn.

-          Begeleiden van studenten in Nederland, van onderwijsmaterialen (CHE) voor scholen van primair onderwijs in Zuid-Afrika, voor toepassingen tijdens stages.


-          Overleg met Afrinet.


2012

-          Representatie en lezing aan de Nelson Mandela universiteit, Port Elizabeth en George.

-          Deelname aan het colloquium van Afriforum, Den Haag over minderheidstalen.

-          Ondersteuning bij de invoering van PACS kwaliteitssyteem in het taalonderwijs aan de Zeekoegat school, ruraal gebied rondom Oudtshoorn.

-          Overleg met het Onderwijsdepartement in Oudtshoorn.

 

2013

-          Representatiebezoek aan de Universiteit van Wes-Kaapland.

-          Vervolgbezoek aan Zeekoegat primair onderwijs school nabij Oudtshoorn over stages, invoering  PACS.

-          Representatie en lezing aan de Universiteit van Stellenbosch, Departement Afrikaans in een cursus over vertalen van Afrikaans.

-          Bezoek aan school voor primair onderwijs in Montagu, Weskaap.

-          Inventarisaties voor het ontwikkelen van het project Pictogrammen voor laaggeletterden. 2014

Bezoeken aan experts van  universiteiten: Stellenbosch (US) , Cape Town (UCT) en  Universiteit Wes Kaapland (UWK).

Bezoeken aan onderwijsinstellingen voor primair onderwijs: in Thohoyandu, in Louis Trichard, in Oudtshoorn.

Ontwikkelen en publiceren van Afrikaans gesproken werken van o.a. Elisabeth Eybers, Antjie Krog, A.D. Keet door Afrikaanstaligen.

Medewerking verleend aan de werkgroep voor de Week van de Afrikaanse roman gehouden in september 2014.

Ontwikkelen van een bachelor minor cursus voor studenten in Nederland die kennis willen maken met Zuid-Afrika in maatschappelijk, culltureel, economisch en politiek opzicht.

Bezoeken aan enkele beeldende kunstenaars.2015

Ontwikkelen van de website met nieuwe rubrieken voor beeldende kunst, muziek

Verder ontwikkelen van kennis en ervaring voor het Caribisch gebied informatie. Daardoor komt de hele breedte van het Nederlandse taalgebied aan bod. Dat past bij de diversiteit van talen en culturele gewoonten die bestaan binnen de landsgrenzen. Dat is van toepassing op alle landen van het taalgebied.

Op bachelor niveau ontwikkelen van Ubuntu cursus materiaal: de culturele verschillen tussen Europa en Afrikaans leven en denken kunnen worden bestudeerd in 8 colleges en werkcolleges. 

Ontwikkelen van lesmateriaal voor docenten Nederlands over Afrikaanse letterkunde en literatuur

Poezie op straat als Digterbydiger:  het implementeren van een wandel- en fietsroute in enkele steden en dorpen in Zuid-Afrika waar Afrikaanse en Nederlandse poezie naast elkaar aangeboden wordt.  In Mosselbaai en Oudtshoorn in Zuid Afrika zijn routes geimplementeerd, met medewerking van de Tourism Offices en de samenwerkende bedrijven. De titel  van de route is Digterbydigter, zoals te zien is op de betreffende pagina.

Een bestuurslid is teruggetreden op 9 december en mevr. M van de Beek is aangetreden op 9 december 2015 als algemeen lid.

Samenwerken met de Ruiterbosschool in het rurale gebied Ruiterbos in de gemeente Mosselbaai in het Towermath/Syferfluks project. Dat project beoogt kinderen te ondersteunen die rekenproblemen hebben, niet zelden door het FAS, het foetaal alcohol syndroom. De methodiek en didaktiek van het rekenonderwijs wordt nader onderzocht of naast speciaal onderwijs het ook algemeen toepasbaar is bij het landelijk geregelde rekenonderwijs. Deze twee aspecten van speciaal onderwijs en algemene toepassing wordt ook door docenten in het primair onderwijs in Nederland onderzocht. Dit project wordt in 2015 ondersteund met ongeveer 1500 euro voor de productie van speciale materialen die zowel in Nederland als in Zuid Afrika worden gebruikt om het onderzoek mogelijk te maken.

2016

Het project voor rekenen en taal op plattelandsscholen wordt mede verder ontwikkeld met docenten in Nederland die ook een visie ontwikkelen op de methode. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de actie om donateurs te werven die via giften dit project willen ondersteunen.