ANBI Info

          De structuur van de informatie volgt de Standaardformulier ANBI Algemeen zodat de inhoud gewaarborgd is. De stichting is een kleine Anbi stichting.

            RSIN 822012510 met Kamer van Koophandel nummer 30282742

          Vestigingadres: Handellaan 13, 3906 BX Veenendaal, met 0318722307 als contact nummer

          email adres: info@stichting.dibana.nl

          website: www.stichting-dibana.nl

          Actief in sectoren vanalgemeen belang: Internationale hulp, onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur in het algemeen, welzijn - inclusiviteit

          Actief in landen: Nederland, Zuid-Afrika, Suriname, Caraibische eilanden van het koninkrijk der Nederlanden, landen van Zuidelijk Afrika; kenmerkend voor deze landen

          dat ze onderdeel zijn van het 'Nederlandse taalgebied', waar Nederlands en daarmee verwante talen gesproken worden, vaak met andere talen als 2e taal.

          Er zijn geen betaalde medewerkers en er zijn 4 vrijwilligers

            

            Bestuur van de Stichting

            De stichting heeft de volgende functies in de statuten opgenomen en de uitoefening daavan:
            Voorzitter: mevrouw S. van der Ree
            Secretaris en penningmeester: de heer E. Buiten
            Algemeen lid: mevrouw M. van de Beek
            Algemeen lid: de heer A. Uyterlinde
            De basis van de samenwerking in de stichting is vrijwilligheid.

            Het beloningsbeleid is eenvoudig: vrijwilligheid staat voorop zonder beloning en waar onkosten nodig zijn worden die vergoed. Dat geldt in het algemeen ook voor             experts die ingeschakeld worden, waarbij binnen de grenzen van anbi-regelgeving geldt dat bij noodzakelijkheid van medewerking een beloning betaald kan worden.

            Doelgroepen: het algemeen publikek binnen het Nederlandse taalgebied en instellingen die daarop gericht zijn. Dat kunnen ook instellingen zijn in Europa en                      daarbuiten. Analfabeten en ongeletterden die het Nederlands niet voldoende beheersen. Kinderen, en daarmee scholen die ze bezoeken. Studenten. Overige groepen            zijn algemeen belang gericht op natuurbeheer en wildlife in zuidelijk Afrika.   

Visie, missie, doelstelling en beleid

Visie

Taal - is een basis voorwaarde voor ontmoeting van mensen. Welzijn en wederzijds begrip kunnen ontstaan door ontmoeting. Dibana betekent 'ontmoeting' in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika. Als taalbarrieres en ongeletterdheid door onderwijs beschikbaar komen, vooral bij zwakkeren in de samenleving, kan welzijn verbeteren. In het Nederlandse taalgebied valt dan ook nog veel te verbeteren, in het bijzonder in Zuidelijk Afrika.

Missie:

Het bevorderen van het gebruik van het Nederlands en het Afrikaans in het Nederlandse taalgebied en daarbuiten, voor een algemeen publiek

Het bestrijden van ongeletterdheid bij economisch zwakkeren, bij specifieke doelgroepen, met behulp van onderwijs.

Het bevorderen van taalbeleid vanuit onderzoek en ervaring .

          Hoofdlijnen beleidsplan, meerjarig

Beleid: afbakening van activiteiten die het Nederlandse taalgebied betreffen, waar het Nederlands en aanverwante talen worden gesproken. Activiteiten richten zich op instellingen van onderwijs, op beleidsmakers, op taalonderzoekafdelingen in hogeronderwijs. Samenwerking met uitvoerenden en met experts.

Beleid op beloningen gebied is dat vrijwilligheid en vergoeden van onkosten de norm zijn en dat in bijzondere gevallen beloning voor werkzaamheden gegeven kan worden, in acht nemend anbi regelgeving. De uit te voeren werkzaamheden zijn projectmatig meerjarig van aard omdat met name in onderwijs beleid en uitvoering over meerdere jaren ontworpen, uitgevoerd en geevalueerd worden.

          Periode 2020 tot 2025

1. Onderwijsstages en begeleiden van studenten uit het pedagogisch onderwijs op scholen in Zuid-Afrika. De stage draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring in           twee verschillende onderwijssystemen, waardoor wederkerigheid van belang gediend wordt. Deze uitwisseling is ook intercultureel van belang omdat studenten kennismaken met onderwijssituatie met veel verschillende talen, een ander pedagogisch klimaat en toch praktisch betrokken zijn bij schoolse en buitenschoolse         activiteiten.

        2. Verbeteren van taalbeleid op scholen en daarbij samenwerken met onderwijsdepartementen. Begeleiden van onderzoek op scholen over taalhulpmiddelen en de             toepassing van taal in andere vakken dan taalvakken. In ruraal onderwijs in Zuid-Afrika het opbouwen van relaties en helpen bij het verkrijgen van             onderwijshulpmiddelen om zwakke leerlingen en economisch zwakkeren een kans te geven het primair onderwijs goed af te ronden.

        3. Het toegankelijk maken van interculturele jeugdliteratuur voor onderwijs in Nederland, onder andere via multimediale toepassingen.

        4. Het bevorderen van het begrip voor Afrikaans als taal en voor Afrikaanse letterkunde in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.