ANBI Financieel

Vervolg van de Standaardformulier publicatieplicht Anbi algemeen. De stichting is een kleine anbi stichting. Geen standaardformulier, maar wel de juiste inhoud.

Financiele verantwoording 2019-2021

Hoe de stichting inkomsten krijgt: De stichting ontvangt giften in het algemeen van donateurs, soms ook voor specifieke projecten.

In de periode 2019-2020 is door lokale ontwikkelingen en door de corona-pandemie en het sluiten van landen en instellingen de giftenstroom nagenoeg stil komen te liggen. Ook de toegang tot instellingen is daardoor bijna stil komen te liggen.

Het beleid is samengevat:

De stichting is afhankelijk van giften, donaties of legaten. In de praktijk giften. De uitgaven zijn beperkt omdat nagenoeg alle werkzaamheden vrijwillig verricht worden en uitsluitend onkosten vergoed worden. Meestal worden activiteiten gecombineerd met lokaal geplande activiteiten, waardoor kostenbesparing mogelijk is. Netto opbrengst kan ontstaan uit organisatie van lezingen, evenementen en verkoop van producten, waarbij de netto opbrengst toegewend wordt aan projecten.

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd. Vrijwilligheid betekent voor elke deelnemer geen beloning maar vergoeding van onkosten. Daar waar experts ingeschakeld worden is het vrijwillig karakter van de samenwerking het uitgangspunt, waardoor het principe is geen beloning maar wel vergoeding van noodzakelijke onkosten. Als het algemeen belang van het project gediend is met de uitzondering van belonen van de expert kan dat binnen de kaders van Anbi-richtlijnen

Activiteiten verslag:

Veranwoording van activiteiten in 2019 en 2020

Vergaderen met contactpersonen in Zuid-Afrika verliep via online zoom-achtige contacten. De reisbeperkingen van de covid19 pandemie zorgden voor het uitblijven van vergader mogelijkheden in Zuid-Afrika waardoor bezoeken van projecten niet konden plaats vinden.

In 2018 en 2019 is contact onderhouden met de organisatie voor een internationaal congres " Leesbevordering in Zuid-Afrika". Niet in 2019 maar uiteindelijk in 2020 is het internationale congres gehouden en is een bijdrage geleverd met een redevoering. De direkteur van de Stichting heeft over leesbevordering gesproken van diverse projecten in Nederland. Het belang van toepassingen binnen algemene bibliiotheken en scholen in Zuid-Afrika aangedragen.

In 2020 en doorgaand in 2021 is het organiseren van stages voor studenten primair onderwijs doorgegaan. De reisbeperkingen van de pandemie maken dat tot in de zomer periode van 2021 niet duidelijk is of reisbeperkingen worden opgeheven. Deze activiteit leidde wel tot vergaderingen, waar mogelijk via online kanalen.

Taalkundig gericht is een onderzoekje naar het toepassen van isiXhosa voor het Nederlandse primair onderwijs, om kinderen een vreemde, klanktaal, te laten horen en mee te laten lezen. Daartoe is een kinderboek in beeld gebracht en de klanken, waarvan met name klik geluiden, geanalyseerd. De didaktische toepassing door docenten in het primair onderwijs is gaande, het project loopt nog en adviezen hoe verder te gaan op een didaktisch verantwoorde wijze worden afgewacht. Het kan resulteren in youtube filmpjes die in klassen afgespeeld kunnen worden in het kader van taallessen.

In 2021 een presentatie verzorgd over interculturele kinderliteratuur in het hoger onderwijs. In de komende jaren zal dit project 'Interculturalitei' voortgezet worden. Specialie aandacht voor kinderliteratuur voor het primair onderwijs.


Beleidslijnen tot 2025

1 bevordering van taal en rekenprojecten in Zuid-Afrika, in het bijzonder in rurale gebieden

2 bevorderen van ondersteuning van onderwijskwaliteit projecten in primair onderwijs, in het bijzonder het juist opbouwen van toetsen en leerlingbegeleiding

3 interculturele jeugdliteratuur bevorderen zowel in Nederland als in Zuid-Afrika

4 de levensfilosofie van Ubuntu zo bekend in Zuid-Afrika nader te onderzoeken op raakvlakken met de Nederlandse cultuur en waarden

5 verder onderzoeken hoe multimediale toepassingen gebruikt kunnen worden, mede gezien de beperkte mogelijkheden van vrijwilligerswerk


Balans 2020

Activa                                                            Passiva

Liquide middelen 2126 euro              continuiteitreserve          200

overige reserve              1926

totaal                       2126 euro              totaal passiva                  2126 euro

Toelichting op de balans van 2020:

Er werden geen giften ontvangen. De bankkosten waren 134,37 euro. De continuiteit van de website en bank worden bewaakt met 200 euro. De overige reserve is bedoeld voor projecten als landen na de pandemie weer reizigers toelaten en het op gang brengen van projecten weer mogelijk wordt.

Staat van baten en lasten in 2020

Geen baten ontvangen

lasten: bankkosten als communicatiekosten 134 euro.


Alle financieel verkeer verloopt via de rekening van de stichting bij de ING bank.

2019; Ontvangen in 2019: 50,- (AJU) en als uitgaven bankkosten 154,01 en projectonkosten 123,24 , waardoor 31 december 2019 bank tegoed 2261,05 euro

2020: Ontvangen in 2020: geen; kosten van de bank nu maandelijks, totaal kosten: 134,37 euro. Saldo bank 31 dec 2020: 2126,68 euro

2021: ontvangen 500,- euro (Hgem te L) en uitgaven: kosten in standhouden van website 36,13 euro en kosten bank tot en met april 2021 45,33. Jaar is nog niet ten einde.

Balanspositie per 1 mei 20121 aanwezig als liquiditeit bankair: 2545,22 euro, geen schulden en geen beleggingen.